###seo

Wobswětowe kubłanje w projekće MoSaiKTeiL / Hostspot 20

Icon für Umweltbildung

Wobswětowe kubłanje  projekta ma nadawk, w zmysle kubłanja k naslědnosći zajimowanych z hotspot-regionom zeznajomić a jón dožiwić dać. Chcemy docpěć, zo so zamołwiće z wobswětom a jónkrótnosću Hornjołužiskeje hole a hatow wobchadźa.

W zhromadnym dźěle z partnerami a partnerkami regiona  přewjedujemy wšelakore poskitki wobswětoweho kubłanja, kotrež přez dalše, nowe realne a digitalne formaty rozšěrjamy.

W času projekta nastawaja nimo toho rozdźělne materialije za wobswětowe dźěło, kotrež so potom w download– wobłuku spřistupnja.

Kubłanje k naslědnemu wuwiću Wučbne šćežkiMuzejeMłodźinske lěhwo
Icon für Umweltbildung

Kubłanje k naslědnemu wuwiću (KNW)

Wobswětowe kubłanje w MoSaiKTeiL – projekće běži po principje KNW.

KNW je skrótšenka za kubłanje k naslědnemu wuwiću. Měnjene je kubłanje, kotrež wukmanja ludźi k do přichoda kmanemu přemyslowanju a skutkowanju. Wone zmóžnja kóždemu jednotliwcej, wuskutki swójskeho jednanja na wobswět zrozumić.“ ©BMBF

Resursy, rum, krajina: kapacity našeho planeta su wobmjezowane a kóžde zapřimnjenje do žiwjenskich rumow ma wuskutki na mnohotnosć a z tym tež na nas samych. Hač bahna, pěsk, chójny abo haty, naša towaršnosć profituje wot škita a zdźerženja tutych žiwjenskich rumow. Škit přirody a družinow je wažny přinošk ke škitej klimy. Zo by so hódnota mozaikoweje krajiny tež našim přichodnym generacijam zdźeržała, dyrbimy wuknyć, naslědnje žiwi być a myslić. Z KNW měli so ludźo wšitkich starobnych skupin w hotspoće 20 k tomu wukmanić, so za swój region a naslědny swět zasadźeć.

Icon für Erlebnispfade

Wučbne šćežki

W Hornjołužiskej holi a hatach mamy mnoho wučbnych šćežkow za wopytarjow. Wone wodźa po wšelakich žiwjenskich rumach, po stawiznach přirody a kultury, po domjacej florje a fawnje a po wjele wjace. Přehlad namakaće na projektowej karće.

Za wjetšinu wučbnych šćežkow móžeće sej nimo toho pdf-ku sćahnyć.

Icon für Museen

Přirodopisne muzeje a wustajeńcy w hotspoće 20

Přirodu hotspota wopřimnyć a wjelka, wudru a čaplu na swoje woči dožiwić: Mnoho muzejow přeprošuje k wotkrywanju a so dźiwanju. Z tym wudospołnjeja perfektnje  kóždy wulět do mnohotnosće krajiny hotspota.  Hač wirtuelna realita abo njechutne dožiwjenje, wustajeńcy su w kóždym počasu wopyta hódne. K webowej stronje

Přirodopisny muzej Zhorjelc

Am Museum 1, 02828 Görlitz

Přirodopisny muzej Zhorjelc © Nightflyer, Wiki Commons

Dom tysac hatow

Warthaer Dorfstr. 29,
02694 Malschwitz OT Wartha

Dom tysac hatow © B.Hering

Ptačoškitny pawiljon

Park 4, 02699 Neschwitz

Der Vogelschutzpavillon im Schlosspark Neschwitz © W.Nachtigall

Muzeju zapadneje Łužicy

Pulsnitzer Str. 16, 01917 Kamenz

Erlichtec dwór Rěčicy

Turnerweg 6, 02956 Rietschen

Erlichtec dwór Rěčicy

Icon für Umweltbildung

Młodźinske lěhwa

Zo bychmy młodostnych za hotspotowy region zahorili a je jako pósłancy a pósłanče  za biologisku mnohotnosć zdobyli, přewjedźemy kóžde lěto młodźinske lěhwa z wšelakorymi ćežišćemi kołowokoło mozaika bahno, pěsk, chójny a haty. Tu zeznaja a dožiwja mnohotnosć na mnohich ekskursijach, pućowanjach a kolesowanjach přez Hornjołužisku holu a haty. Sposrědkujemy jim, zamołwiće z wobswětom wobchadźeć. Jich zwjazanosć z přirodu a regionom so skruća.

W lěće 2022 přewjedźene młodźinske lěhwa:

  • Zymske lěhwo – 20.02. – 23.02.2022
  • Lěćnej lěhwje – 17.07. – 22.07. / 22.08. –  26.08.2022
  • Nazymske lěhwo – 19.10. – 22.10. 2022
  • Bahnowe lěhwo – 26.10. – 28.10. 2022
  • Lěhwo k hrabanju słanja – 18.11. – 20.11. 2022
Wobkedźbowanja ptačkow na dźiwiznowej staciji – Na ornitologiskim lěćnym kolesowanju njezwosta ani jenički ptačk njenamakany © M.Mitschke

MoSaiKTeiL žiwjenske rumy

Öffnet Lebensraumseite Zwischenmoore
žiwjenski rum
bahna
Öffnet Lebensraumseite Sandheiden
žiwjenski rum
pěsk
Öffnet Lebensraumseite Kiefernwälder
žiwjenski rum
chójny
Öffnet Lebensraumseite Teiche
žiwjenski rum
haty