###seo

Wobswětowe kubłanje w projekće MoSaiKTeiL / Hostspot 20

Icon für Umweltbildung

Wobswětowe kubłanje  projekta ma nadawk, w zmysle kubłanja k naslědnosći zajimowanych z hotspot-regionom zeznajomić a jón dožiwić dać. Chcemy docpěć, zo so zamołwiće z wobswětom a jónkrótnosću Hornjołužiskeje hole a hatow wobchadźa.

W zhromadnym dźěle z partnerami a partnerkami regiona  přewjedujemy wšelakore poskitki wobswětoweho kubłanja, kotrež přez dalše, nowe realne a digitalne formaty rozšěrjamy.

W času projekta nastawaja nimo toho rozdźělne materialije za wobswětowe dźěło, kotrež so potom w download– wobłuku spřistupnja.

Zběranski zešiwk Kubłanje k naslědnemu wuwiću Wučbne šćežkiMuzejeMłodźinske lěhwo

Zběranski zešiwk

za přirodowědne wustajeńcy w Hornjołužiskej krajinje hole a hatow

Wot zeleneho štwórtka, 28. měrca 2024, móžeš mnohostronske přirodowědne wustajeńcy a poskitki w hotspotowej kónčinje Hornjołužiska hola a haty z nowym zběranskim zešiwkom MoSaiKTeiL-projekta wuskušować.

Podpěrane wot pjeć partnerskich institucijow – Senckenbergowy muzej za přirodopis Zhorjelc, DOM TYSAC HATOW w Stróži, Erlichtec dwór w Rěčicach, Ptačoškitny pawiljon w Njeswačidle a Muzej zapadneje Łužicy Kamjenc – přeprošuje zešiwk swójby a wšitkich zajimowanych biologisku mnohotnosć regiona wuslědźić a při tym dohlady do swojeje jónkrótneje flory a fawny dóstać. Ze zběranskim zešiwkom móžeš ekskluziwne nalěpki při wopyće pjeć wustajeńcow zběrać, kotrež pokazuja charakteristiske družiny zwěrjatow a rostlin regiona. Ručež sy wšitke nalěpki zezběrał*a, pokaza so w zešiwku dospołny wobraz wulkotneje krajiny.

Swjeć z nami zawjedźenje zběranskeho zešiwka a wobdźěl so na dobyćerskej hrě!

#StickerSafari – Čiń sobu a dobudź!

Wotkrywaj fascinowacy swět Hornjołužiskeje krajinje hole a hatow a zawěsć sej šansu na dobyće! Prašej so za darmotnym zběranskim zešiwkow w jednej z pjeć partnerskich institucijow MoSaiKTeiL-projekta:

 • Senckenbergowy muzej za přirodopis Zhorjelc
 • DOM TYSAC HATOW w Malešecach, Stróža
 • Erlichtec dwór Rěčicy
 • Ptačoškitny pawiljon Njeswačidło
 • Muzej zapadneje Łužicy Kamjenc

Wopytaj wustajeńcy, zběraj nalěpki a wudospołń krajinowy wobraz w zběranskim zešiwku. Ručež sy wšitke nalěpki zezběrał a zešiwk dospołnje wupjelnił, pósćel nam foto twojeho zběrnika před kreatiwnym pozadkom přez mailku na mosaikteil@senckenberg.de z titulom (Betreff) #StickerSafari.

Mjez wšitkimi wobdźělnikami wulosujemy wjedźenje přez Vivarij Senckenbergoweho muzeja za přirodopis w Zhorjelcu. Dobyćerka abo dobyćer so přez mailku informuje.


Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme am Gewinnspiel!

Teilnahmeberechtigung: Teilnahmeberechtigt sind alle Personen über 18 Jahre. Mitarbeitende der teilnehmenden Einrichtungen und des MoSaiKTeiL-Projekts sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen.

Teilnahmezeitraum: Das Gewinnspiel läuft vom 28. März 2024 bis zum 31. Oktober 2024.

Teilnahmeverfahren: Nehmen Sie teil, indem Sie sich Ihr kostenfreies Sammelheft in einer der fünf teilnehmenden Partnerinstitutionen abholen und mit dem Besuch oder der Teilnahme an Veranstaltungen der Einrichtungen alle fünf Motive-Sticker sammeln. Füllen Sie das Sammelheft vollständig aus und senden Sie bis zum 31. Oktober 2024 ein Foto des Sammelhefts vor einem kreativen Hintergrund (z.B. in der Natur oder der Ausstellung, …) mit dem Betreff #StickerSafari per E-Mail an: mosaikteil@senckenberg.de.

Gewinnspielregeln: Die Gewinnerin bzw. der Gewinner wird per Zufallsauswahl unter allen rechtzeitig eingegangenen Einsendungen ermittelt. Der Preis ist eine Entdeckungstour im Vivarium des Senckenberg Museum für Naturkunde Görlitz zu einem mit Ihnen vereinbarten Termin. Die Gewinnerin bzw. der Gewinner wird bis zum 15. November 2024 per E-Mail benachrichtigt und hat 14 Tage Zeit (bis zum 29.11.2024), den Gewinn anzunehmen. Beim Einlösen des Gewinns ist das Sammelheft im Original vorzuzeigen.

Preis: Die Gewinnerin bzw. der Gewinner erhalten eine Führung durch das Vivarium des Senckenberg Museum für Naturkunde Görlitz mit max. 5 Personen ihrer Wahl zu einem mit ihnen vereinbarten Termin. Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich. Der Gewinn ist nicht übertragbar.

Datenschutz und -sicherheit: Ihre persönlichen Daten werden nur zum Zwecke der Durchführung des Gewinnspiels verwendet und gemäß den geltenden Datenschutzbestimmungen verarbeitet. Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben und nach Abschluss des Gewinnspiels gelöscht.

Haftungsausschluss: Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für Verluste, Schäden oder Verletzungen, die im Zusammenhang mit der Teilnahme am Gewinnspiel stehen. Die Teilnahme erfolgt auf eigene Verantwortung.

Sonstiges: Für Fragen und weitere Informationen zum Gewinnspiel kontaktieren Sie uns gerne unter der genannten E-Mail-Adresse [mosaikteil@senckenberg.de]. Die Teilnahme am Gewinnspiel unterliegt den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung.

Teilnahmebedingungen: Mit der Teilnahme am Gewinnspiel akzeptieren Sie diese Bedingungen.

 1. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos.
 2. Teilnahmeberechtigt sind alle Personen ab 18 Jahren mit Wohnsitz in Deutschland, Polen und der Tschechischen Republik.
 3. Die Teilnahme erfolgt durch das Einsenden eines Fotos des vollständig ausgefüllten Sammelhefts per E-Mail an [mosaikteil@senckenberg.de] mit dem Betreff #StickerSafari.
 4. Einsendeschluss ist der 31.10.2024.
 5. Die Teilnehmenden erklären sich damit einverstanden, dass im Falle eines Gewinns ihre Kontaktdaten (Name, E-Mail-Adresse) zur Benachrichtigung verwendet werden.
 6. Die Gewinnerin bzw. der Gewinner wird per E-Mail benachrichtigt.
 7. Der Gewinnanspruch verfällt, wenn die Gewinnerin bzw. der Gewinner nicht binnen 14 Tagen auf die Benachrichtigung antwortet und die Gewinnannahme bestätigt.
 8. Eine Barauszahlung des Gewinns ist ausgeschlossen.
 9. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
 10. Es gelten die Datenschutzbestimmungen.


Icon für Umweltbildung

Kubłanje k naslědnemu wuwiću (KNW)

Wobswětowe kubłanje w MoSaiKTeiL – projekće běži po principje KNW.

KNW je skrótšenka za kubłanje k naslědnemu wuwiću. Měnjene je kubłanje, kotrež wukmanja ludźi k do přichoda kmanemu přemyslowanju a skutkowanju. Wone zmóžnja kóždemu jednotliwcej, wuskutki swójskeho jednanja na wobswět zrozumić.“ ©BMBF

Resursy, rum, krajina: kapacity našeho planeta su wobmjezowane a kóžde zapřimnjenje do žiwjenskich rumow ma wuskutki na mnohotnosć a z tym tež na nas samych. Hač bahna, pěsk, chójny abo haty, naša towaršnosć profituje wot škita a zdźerženja tutych žiwjenskich rumow. Škit přirody a družinow je wažny přinošk ke škitej klimy. Zo by so hódnota mozaikoweje krajiny tež našim přichodnym generacijam zdźeržała, dyrbimy wuknyć, naslědnje žiwi być a myslić. Z KNW měli so ludźo wšitkich starobnych skupin w hotspoće 20 k tomu wukmanić, so za swój region a naslědny swět zasadźeć.

Icon für Erlebnispfade

Wučbne šćežki

W Hornjołužiskej holi a hatach mamy mnoho wučbnych šćežkow za wopytarjow. Wone wodźa po wšelakich žiwjenskich rumach, po stawiznach přirody a kultury, po domjacej florje a fawnje a po wjele wjace. Přehlad namakaće na projektowej karće.

Za wjetšinu wučbnych šćežkow móžeće sej nimo toho pdf-ku sćahnyć.

Icon für Museen

Přirodopisne muzeje a wustajeńcy w hotspoće 20

Přirodu hotspota wopřimnyć a wjelka, wudru a čaplu na swoje woči dožiwić: Mnoho muzejow přeprošuje k wotkrywanju a so dźiwanju. Z tym wudospołnjeja perfektnje  kóždy wulět do mnohotnosće krajiny hotspota.  Hač wirtuelna realita abo njechutne dožiwjenje, wustajeńcy su w kóždym počasu wopyta hódne.

Přirodopisny muzej Zhorjelc

Am Museum 1, 02828 Görlitz

Přirodopisny muzej Zhorjelc © Nightflyer, Wiki Commons

Dom tysac hatow

Warthaer Dorfstr. 29,
02694 Malschwitz OT Wartha

Dom tysac hatow © B.Hering

Ptačoškitny pawiljon

Park 4, 02699 Neschwitz

Der Vogelschutzpavillon im Schlosspark Neschwitz © W.Nachtigall

Muzeju zapadneje Łužicy

Pulsnitzer Str. 16, 01917 Kamenz

Erlichtec dwór Rěčicy

Turnerweg 6, 02956 Rietschen

Erlichtec dwór Rěčicy

Icon für Umweltbildung

Młodźinske lěhwa

Zo bychmy młodostnych za hotspotowy region zahorili a je jako pósłancy a pósłanče  za biologisku mnohotnosć zdobyli, přewjedźemy kóžde lěto młodźinske lěhwa z wšelakorymi ćežišćemi kołowokoło mozaika bahno, pěsk, chójny a haty. Tu zeznaja a dožiwja mnohotnosć na mnohich ekskursijach, pućowanjach a kolesowanjach přez Hornjołužisku holu a haty. Sposrědkujemy jim, zamołwiće z wobswětom wobchadźeć. Jich zwjazanosć z přirodu a regionom so skruća.

W lěće 2022 přewjedźene młodźinske lěhwa:

 • Zymske lěhwo – 20.02. – 23.02.2022
 • Lěćnej lěhwje – 17.07. – 22.07. / 22.08. –  26.08.2022
 • Nazymske lěhwo – 19.10. – 22.10. 2022
 • Bahnowe lěhwo – 26.10. – 28.10. 2022
 • Lěhwo k hrabanju słanja – 18.11. – 20.11. 2022
Wobkedźbowanja ptačkow na dźiwiznowej staciji – Na ornitologiskim lěćnym kolesowanju njezwosta ani jenički ptačk njenamakany © M.Mitschke

MoSaiKTeiL žiwjenske rumy

Öffnet Lebensraumseite Zwischenmoore
žiwjenski rum
bahna
Öffnet Lebensraumseite Sandheiden
žiwjenski rum
pěsk
Öffnet Lebensraumseite Kiefernwälder
žiwjenski rum
chójny
Öffnet Lebensraumseite Teiche
žiwjenski rum
haty