###seo

Žiwjenski rum chójniny

Icon für Kiefernwälder mit Kiefer

Lěsna chójna (Pinus sylvestris) hraje we Łužicy jako lěsny štom wurjadnu rólu. To leži wosebje na tym, zo chójna z pěskowej pódu wulkotnje wuńdźe. Šěroke chójniny z rozdźělnej włóžnotu pódy dominuja tohodla lěsne pasma w  krajinje Hornjołužiskeje hole a hatow.

Z: J.Sturmoweje Flory Němskeje

We fokusu přirodoškita pak so chójniny lědy wobkedźbuja a jich hódnota za biologisku mnohotnosć je z tym skerje niska.

Hačrunjež je w nich mało družinow, mamy chójniny z wosebitej wegetaciju: K nim słušeja sprěnja tajke, kiž su bohate na přizemskich lišawach, wo kotrychž w Sakskej hišće mało wěmy. Zdruha mamy tu chójniny z wosebitymi a rědkimi družinami kaž krušwičkami abo pazorakami. Tute namakamy w Hornjej Łužicy we wobstatkach, kiž su po cyłej Zwjazkowej republice jónkrótne.

Přetwar lěsa na měšane lěsy a jeho přepławjenje z wutkami přez mjezowace ratarstwo, wobchad a powětr, wohrožuje pak žiwjenski rum za rědke družiny w chójninach. Dla stupaceho podźěla wutkow zarosće lěs z trawu a mochom, kotrež krušwičku, pazoraki a přizemske lišawy wutłóča. Wo jich ekologiskich narokach a wo skutkownych naprawach hladanja njeje dosć znate, zo bychmy je efektiwnje škitać móhli.

Dalši zajimawy aspekt chójninow našeho hotspota je fawna insektow. Dołho je so chójnina jako žiwjenski rum za insekty podhódnoćiła. Něšto mało studijow pokazuje na zadźiwajomnu mnohotnosć fawny brukow, kotrež drjewo wobsydla. Na to chcemy w projekće dokładnišo pohladać!

Naprawy

Chójniny

Hrabanje słanja

Z lěsa njewudobywaše so w prjedawšich časach jenož drjewo. W Hornjołužiskej holi a hatach wužiwaše so hač do spočatka 19. lětstotka samozrozumliwje mochowa a humusowa woršta k zasłanju w hródźach. Z plahowanjom nepli we 18. lětstotku bě  móžno, wjace skotu dźeržeć. Tohodla so na polach mjenje žita wusywaše, štož wjedźeše k tomu, zo pobrachowaše słoma k zasłanju. Tak započinachu ludźo w tutej regionje słanje chójnow hrabać a wožachu je do hródźow, zo by so z njeho hnój k hnojenju polow tworił. Wužiwanje słanja da lěsnu pódu, kotraž bě tak a tak hižo chuda na wutkach, dale wochudnyć. Za pazoraki, krušwički a lišawy pak běchu to idealne wobstejnosće.

W młodźinskim lěhwje wuspytaja młodostni na małej płoninje zwjeršnu słanjowu a humusowu worštu wothrabać © M.Mitschke

Na wubranych płoninach pospytnje słanjowu worštu wuhrabamy, tak zo so pěskowa póda znowa pokazuje. Při hrabanju so trawy z płonymi korjenjemi wudrěja a konkurenčnje słabe družiny móža zaso schadźeć. Tohorunja spěchuja so přizemske lišawy. Nimo toho změni so mikroklima, štož zaso pěski a ćopłotu lubowace družiny brukow přićahuje.

Drjewiny wurězać

Mjechki pazorak © M.Mitschke

Z tym, zo štomiki a kerčiny, kaž ćernjowki wurězamy, chcemy niskoróstnym, zelowym pazorakam a krušwičkam rum dać. Do kotreje měry wuhrabanje słanja krušwičkam a pazorakam pomha, ma so na městnach, hdźež so punktualnje zwjeršna woršta wotnosy, studować.

Monitoring

Chójninowy monitoring

Za brukowy monitoring nastajane pasle w chójninje © M.Keitel

W chójninach wobdźěłamy dwě ćežišći:

  1. Zwěsćamy bruki, kotrež su w a na drjewje žiwe: Wjetšina brukow je jara schowana žiwa. Z prostym wobkedźbowanjom móžemy jenož mały podźěl fawny brukow wěsteho žiwjenskeho ruma zwěsćić. Tohodla wužiwamy wšelake typy paslow. Pasle zmóžnja nam, spektrum družinow wobšěrnje dokumentować, inkluziwnje tych, kotrež su při směrkach a w nocy aktiwne. A wobswět so njemyli. Barberowe pasle so na přikład do zemje zaryja a zwěsća bruki, kiž su na zemi žiwe. Eklektorowe pasle a tajke z woknješkom powěsnjemy do hałuzow abo stajimy je mjez štomami. Z nimi zwěsćamy lětace bruki. Takle nałójene zwěrjatka chowamy w etanolo – wodowej kapalinje a w laborje je postajimy.
  2. Lišawy, žiwjenska zhromadnosć mjez hribom a mokricu, zwěsćamy w chójninach z pěskojtej a na wegetaciji chudej pódźe. Dokelž njerostu tute konkurenčnje słabe přizemske lišawy  w lěsach z hustej mochowej a zelowej worštu, měrimy so na stejnišća z njekrytymi pěskowymi pódami.

MoSaiKTeiL žiwjenske rumy

Öffnet Lebensraumseite Zwischenmoore
žiwjenski rum
bahna
Öffnet Lebensraumseite Sandheiden
žiwjenski rum
pěsk
Öffnet Lebensraumseite Kiefernwälder
žiwjenski rum
chójny
Öffnet Lebensraumseite Teiche
žiwjenski rum
haty