###seo

Kontrola wuspěcha ekologija, wobswětowe kubłanje a zjawnosć

K posudźowanju přewjedźenych naprawow přirodoškita, wobswětoweho kubłanja a zjawnostneho dźěła we wobłuku projekta so wuspěch wobšěrnje kontroluje.

Intensiwny monitoring naprawy přirodoškita přewodźuje. Lokalni fachowcy zwěsćuja na wšitkich stejnišćach wšelake skupiny žiwochow. Wočakujemy, zo so naprawy w žiwjenskich rumach na wěste zwěrinske a rostlinske skupiny wuskutkuja. Tute skupiny maja so wosebje wobkedźbować. Zo bychmy efekt naprawow zwěsćić móhli, přepytujemy zakładny staw wotpowědneje płoniny. Na to přewjedźemy na někotrych płoninach planowane naprawy, tamne płoniny słuža bjez naprawow ke kontroli. Wuwiće płoninow so w času projekta přez monitoring dokumentuje a na konkretne slědźenske prašenja so poćahujo wuhódnoća.

Ekologiski monitoring je z podpěru lokalnych fachowcow hižo w nalěću 2022 zaběžał.

Za wšitke zwěsćenske metody mamy wuwzaćne dowolnosće nišeju přirodoškitneju zarjadow wokrjesow Budyšin a Zhorjelc, tež, zo směmy insekty łójić abo truty lětać dać. Daty, kotrež w projekće nazběramy, nimo toho z wotpowědnymi zarjadami wuměnjamy, tak zo zjawnosći k dispoziciji steja.

bahnapěskchójnyhaty

Monitoring mjezybahno

We wšitkich wosom bjezybahnach zwěsćamy libele a žiłkate rostliny.

W třoch wuzwolenych mjezybahnach měrimy nimo toho přez hydrologiski monitoring změny stawa wody. Z tym kontrolujemy wuspěch přemačenja.

wjace zhonić

Monitoring pěskowa hola

W pěskowej holi leži ćežišćo na wotstronjenju wegetacije a sukcesiji, kotraž po tym zasadźi.

Kartěrujemy tohodla žiłkate rostliny a lišawy. Nimo rostlinow zwěsćamy na tutych płoninach tež wodnjowske mjetele a skóčki.

wjace zhonić

Monitoring chójnina

W chójninach zwěsćamy nimo žiłkatych rostlinow wosebje bruki a na wuzwolenych płoninach tež lišawy. K zwěsćenju brukow wužiwamy wšelake typy insektowych pasli na zemi a w powětře wisajo. Pasle zmóžnja wobšěrnu dokumentaciju spektruma družinow, kotrež su w chójninach žiwe, inkluziwnje družinow, kotrež su w ćmičkanju a nocy aktiwne, bjez toho zo wjetše mylenja nastawaja.

wjace zhonić

Monitoring haty

Zo bychmy skutkownosć přirodoškitnych naprawow  w hatach zwěsćić móhli, přepytuja so haty z naprawami kaž tež kontrolne haty. Kontrolne haty maja swoju přirodnu abo přez wobhospodarjenje wutworjenu dynamiku. Do hatow z naprawami so zaměrnje zapřimnje. W běhu monitoringa so při a w hatach wuzwolene skupiny žiwochow zwěsća, kotrež dyrbjeli so w swojej družinowej zestawje změnić. K tutym skupinam słušeja  ptački, žabjace dwojožiwcy, libele, wódne bruki, wódne šćóny, sćinowe bruki a wódne rostliny.

wjace zhonić

MoSaiKTeiL žiwjenske rumy      

Öffnet Lebensraumseite Zwischenmoore
žiwjenski rum
bahna
Öffnet Lebensraumseite Sandheiden
žiwjenski rum
pěsk
Öffnet Lebensraumseite Kiefernwälder
žiwjenski rum
chójny
Öffnet Lebensraumseite Teiche
žiwjenski rum
haty