###seo

Žiwjenski rum Pěskowa hola

Icon für Sandheiden mit blühendem Silbergras

Pěskowa póda je jako relikt Halštrowskeje zymneje doby w Hornjej Łužicy daloko rozpřestrěta. W srjedźowěku dominowachu w krajinje Hornjołužiskeje hole a hatow wulke płoniny hole a nutřkokrajnych nawěwow, kotrež so daloko do 18. lětstotka hišće měnjachu. Najwjace płoninow holanscy burja intensiwnje wužiwachu a tohodla wosta póda naha.  Hišće w 20. lětstotku běchu tež na wutkach chude nutřkokrajne nawěwy njepokryte, dokelž bě tu wójsko zaměstnjene.

Šćótka a přizemske lišawy w Kobjelnjanskej holi © J.Ahlborn

Znate přikłady w hotspoće za to su hač do změny wužiwane wojerske zwučowanišća Kinsporkska hola, Kobjelnjanska hola abo Mikowski nawěw. W tutych žiwjenskich rumach knježa ekstremne wobstejnosće, pod kotrymiž wuwiwachu so wosebite žiwjenske zhromadźenstwa kaž pěskowa hola abo šćótkowe hona. Mnoho rědkich rostlinow a zwěrjatow je tu doma, kaž šćótka (Corynephorus canescens), čłunkačk (Teesdalia nudicaulis), mały zerzawojty somotnik (Hipparchia statilinus)  abo mjeztym tež nygawa (Mantis religiosa). Wulki wuznam maja tohorunja mochi a rědke přizemske lišawy.

Po tym, zo bě wójsko z politiskej změnu spočatk 90tych lět wotćahnyło, zasadźi tule přirodna sukcesija. Z njej zhubištej so dwě třećinje pěskoweje hole, wosebje na tych płoninach, hdźež je dnowna woda bliska.

Naprawy

Naprawy

Róst drjewinow na Mikowskim nawěwje © S.Buschmann

Žiwjenske rumy njepokryteje krajiny zarostu w běhu přirodneje sukcesije spěšnje ze štomami a kerčinami. To wuswětla, zo je k zdźerženju tutych wosebitych a na družinach bohatych žiwjenskich rumow trjeba, je wobstajnje hladać.

Zo bychu so drohotne holanske płoniny zdźerželi a spěchowali, wotstronjamy na wjacorych stejnišćach kerki a štomiki. Při tutej naprawje wosebje brězu, chójnu a kerki, kiž sem njesłušeja, wurězamy.

Z městnami wotnosymy zwjeršnu pódu nad pěskom. Z tym wućahnu so płoninam wutki a městna njepokryteje krajiny nastawaja. Nětko namakaja wysoko specializowane družiny w abo na pěskowej pódźe zaso swój žiwjenski rum.

Monitoring

Monitoring

Derje tarnowany – blakaty hejkojty skóčk na njepokrytej  pěskowej pódźe © M.Keitel

Zo bychmy znowawobsydlenje njepokrytych pěskowych pódow po našej naprawje zwěsćić a wuhódnoćić móhli, přewjedźemy w předpolu a po tym monitoring. Wokolne njepokryte płoniny pěskoweje hole, kiž su so hižo w předchadnych naprawach stworili, tohorunja zapřijamy, dokelž chcemy stadije nastupneho wuwića naprawow powobličić. W pěskowych žiwjenskich rumach njepokryteje krajiny su nimo žiłkatych rostlinow tež wuskutki na zestawu družinow přizemskich lišawow (žiwjenska zhromadnosć mjez hribom a mokricu), mjetelow, skóčkow a ptačeje fawny zajimałe.

MoSaiKTeiL žiwjenske rumy

Öffnet Lebensraumseite Zwischenmoore
žiwjenski rum
bahna
Öffnet Lebensraumseite Sandhieden
žiwjenski rum
pěsk
Öffnet Lebensraumseite Kiefernwälder
žiwjenski rum
chójny
Öffnet Lebensraumseite Teiche
žiwjenski rum
haty